بست نامرئی

مریم سرکار · 15:36 1401/02/20

بست نامرئی در اصل یک بافت کاذب است که روی بافت آغازین رج (پایه‌های ایستاده یا زنجیره) را می‌پوشاند.

 

مثال:

داخل حلقه‌ی جادویی، ۳ زنجیره زده + ۱۱تا پ‌بلند