نام طراح: دِدری آیس      ➜

Dedri Uys

©Dedri Uys 2014.  All Rights Reserved.

این ترجمه با اجازه‌ی کتبی از شخص طراح انجام گرفته است، انتشار عکس‌های وبسایت‌شان هم با رضایت کتبی ایشان صورت گرفته.

خانم ددری آیس درخواست کردند که این موضوع را، در ابتدای هر پست مجددا یادآوری کنم تا برای بافندگان شکی باقی نماند.

سایت طراح  https://lookatwhatimade.net

 

به گروه‌بافی پتوی دنیای سوفی بپیوندید (انگلیسی)