رومیزی گل مینا بخش دوم

طراحی شده توسط: ایناس فاضل باسیمله

  DaisilyDoily designed by Inas Fadil Basymeleh

ترجمه و ترسیم نقشه توسط: مریم سرکار (این دیزاین با رعایت قوانین کپی‌رایت و اجازه‌ی طراح منتشر می‌شود)

اگر راهنمای نقشه‌خوانی، در پست قبلی را مطالعه نکرده‌اید، با مشکل مواجه خواهید شد


با رنگ 💛 شروع می‌کنیم. ابتدا ۳زنج (=پ‌بل) در حلقه‌ی جادویی بزنید. سپس ۱۱ تا پ‌بل دیگر نیز ببافید. نخ را قطع کنید.
مجموع بافت‌های رج یکم: ۱۲تا پ‌بل
نکته: ۳زنج (=پ‌بل) یعنـی← ۳زنجیره برابر است با یک پایه‌بلند


رج دوم

برای شروع رج دوم، مهم نیست که کدام پ‌بل در رج اول را، انتخاب کنید.


رنگ ♥️ را، با یک گره در یکی از پ‌بل‌های رج قبل متصل کنید.
*۸تا زنج + پ‌کو در سومین زنجیره (از سمت قلاب‌تان بشمارید) + پ‌مت در ۵ زنجیره‌ی باقیمانده. ← گره در پ‌بل بعدی در رج یکم* ۱۲ بار تکرار. گره در نخستین گره رج. نخ را قطع کنید.
مجموع بافت‌های رج دوم: ۱۲تا گلبرگ


رج سوم

رج سوم بخش اول
در نوک یکی از گلبرگ‌ها (فض‌خ۲زنج‌ای)، رنگ 💚 را با یک گره متصل کنید.
۸تازنج بزنید سپس در پنجمین زنجیره (از سمت قلاب‌تان) یک گره بزنید. (بدین ترتیب یک فض‌خ۵زنج‌ای تشکیل می‌شود). باتوجه به نقشه‌ی ترسیمی پایین
نکته: فض‌خ۵زنج‌ای یعنی ← فضای خالی ۵زنجیره‌ای

رج سوم بخش دوم
در ادامه‌ی بافت رج سوم بدین ترتیب پیش می‌رویم:
۳زنج + گره در نوک گلبرگ بعدی. طبق تصاویر بالا، (رج سوم بخش اول و بخش دوم)
*۸تازنج بزنید سپس در پنجمین زنجیره (از سمت قلاب‌تان) یک گره بزنید + ۳زنج + گره در نوک گلبرگ بعدی* این کار را تا انتهای رج، تکرار می‌کنیم. نخ را قطع کنید.
مجموع بافت‌های رج سوم: ۱۲تا فض‌خ۵زنج‌ای


رج چهارم

رج چهارم را با همان رنگ 💚 می‌بافیم.
با یک گره، در فض‌خ۵زنج‌ای (فضایی که در رج۳ ایجاد کردیم) نخ را متصل می‌کنیم. ۲تازنج و ۲پ‌بل‌ناقص می‌بافیم (=ب‌خوش۳پ‌بل) + ۲تا زنج + *ب‌خوش۳پ‌بل + ۲تا زنج* ۲بار در همان فضا، تکرار کنید.


(در فض‌خ۵زنج‌ای بعدی *یک ب‌خوش۳پ‌بل + ۲تازنج* ۳بار تکرار) دستورالعمل داخل پرانتز ۱۱بار تکرار شود تا انتهای رج 
از نقشه‌ی ترسیمی بالا می‌توانید کمک بگیرید.


رج پنجم

در این تصویر، رج پنجم با رنگ زرد بافته شده و رج قبل با رنگ سبز.

در فض‌خ۲زنج‌ای مشخص شده در نقشه پایین و تصویر بالا، یک گره با رنگ 💛 می‌زنیم تا این رنگ را متصل کنیم. 
با یک زنجیره رج را شروع کرده و ۳تاپ‌کو در همین فضا می‌بافیم. یک پ‌کوباج دور بافت‌خوشه‌ای بعدی می‌بافیم. ۳تاپ‌کو در فض‌خ۲زنج‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعدی. ب‌خوش بعدی را ول می‌کنیم. یک پ‌بل +۲تازنج+ یک پ‌بل در فض‌خ۲زنج‌ای ‌بعدی. ب‌خوش بعدی را ول می‌کنیم.

*۳تاپ‌کو در فض‌خ۲زنج‌ای ‌بعدی + یک پ‌کوباج دور ب‌خوشه‌ای بعدی + ۳تاپ‌کو در فض‌خ۲زنج‌ای ‌بعدی. ب‌خوش بعدی را ول کرده و در فض‌خ۲زنج‌ای ‌بعدی یک پ‌بل +۲تازنج+ یک پ‌بل می‌بافیم. ب‌خوش بعدی را ول می‌کنیم* ۱۱بارتکرار می‌کنیم. در آخر با یک گره، در نخستین پ‌کو، این رج را می‌بندیم.
مجموع بافت‌های رج: ۱۲تاپ‌کوباج، ۷۲تاپ‌کو، ۲۴تاپ‌بل، ۱۲تافض‌خ۲زنج. 

 


رج ششم

با همان رنگ، این رج را شروع می‌کنیم. ابتدا یک گره روی هر ۳ بافت بعدی می‌زنیم (تا برسیم به بافت پ‌کوباج).
یک زنج زده سپس یک پ‌کو در همینجا. یک زنج، ۴بافت بعدی را ول می‌کنیم. در فض‌خ۲زنج‌ای ‌بعدی (یک پ‌دو+یک‌زنج) ۶بار. ۴بافت بعدی را ول می‌کنیم.

(یک پ‌کو در پ‌کوباج بعدی + یک زنج + ۴بافت بعدی را ول می‌کنیم + در فض‌خ۲زنج‌ای ‌بعدی *یک پ‌دو+ یک زنج*۶بار + ۴بافت بعدی را ول می‌کنیم) دستورالعمل داخل پرانتز را ۱۱بار تکرار کنید. گره در پ‌کو آغازین رج.
مجموع بافت‌های رج: ۱۲تاپ‌کو، ۷۲تاپ‌دو، ۸۴تازنج

 


رج هفتم

شش زنج می‌زنیم (=یک پ‌دو+یک فض‌خ‌۲زنج‌ای) سپس یک پ‌دو دیگر هم در همینجا می‌بافیم، بعد ۳زنج زده و ۶بافت‌بعدی را ول می‌کنیم. در فض‌خ تک‌زنج‌ای بعدی، یک پ‌کو + ۲زنج+ یک پ‌کو. ۳تا زنج. ۶بافت‌بعدی را ول می‌کنیم. 

(در پ‌کو بعدی یک پ‌دو+۲زنج+یک پ‌دو می‌بافیم. ۳زنج. ۶بافت‌بعدی را ول می‌کنیم. در فض‌خ تک‌زنج‌ای بعدی یک پ‌کو +۲زنج+ یک پ‌کو می‌بافیم. ۳زنج می‌زنیم. ۶بافت‌بعدی را ول می‌کنیم.) ۱۱بار تکرار. گره در چهارمین زنجیره‌ی آغازین.
مجموع بافت‌های رج: ۲۴تاپ‌دو، ۲۴تاپ‌کو، ۲۴تافض‌خ۲زنج، ۲۴تا فض‌خ۳زنج‌ای

 


رج هشتم

در فض‌خ۲زنج‌ای بعدی یک گره زده، سپس ۵تازنج بزنید (=یک پ‌دو + یک‌زنج)، در همین فضا (یک پ‌‌دو سپس یک‌زنج ببافید)۵بار. یک پ‌دو دیگر هم در این فضا ببافید.
۳زنج + ول کردن بافت‌های ذکر شده‌ی بعدی: یک پ‌دو و فض‌خ۳زنج‌ای و پ‌کو و فض‌خ۲زنج‌ای و پ‌کو و فض‌خ۳زنج‌ای و پ‌دو. 

سپــس {در فض‌خ۲زنج‌ای بعدی (پ‌دو+یک‌زنج)۶بارتکرار و یک پ‌دو دیگر در همین فضا. ۳زنج + ول کردن بافت‌های ذکر شده‌ی بعدی: یک پ‌دو و فض‌خ۳زنج‌ای و پ‌کو و فض‌خ۲زنج‌ای و پ‌کو و فض‌خ۳زنج‌ای و پ‌دو}۱۱بار تکرار. گره در چهارمین زنجیره‌ی آغازین رج. نخ را قطع کنید.
مجموع بافت‌های رج: ۸۴تاپ‌دو، ۱۲تافض‌خ۳زنج، ۷۲تافض‌خ‌تک‌زنج

 


رج نهم

ابتدا با یک گره، در فض‌خ۳زنج‌ای رج قبل (رج‌هشتم)، رنگ ♥️ را متصل می‌کنیم و یک زنج می‌زنیم بعد یک پ‌کو در همین فضا. سپــس در فض‌خ۲زنج‌ای در رج‌هفتم (که در نقشه بالا با رنگ نارنجی مشخص شده) یک پ‌بل می‌بافیم +۴تازنج+ یک پ‌بل دیگر هم در همین فض‌خ۲زنج‌ای (نارنجی در نقشه) می‌بافیم. مجددا در فض‌خ۳زنج‌ای رج قبل (رج‌هشتم) یک پ‌کو می‌بافیم. 
یک زنج می‌زنیم.
*در فض‌خ‌ تک‌زنج‌ای(یک ب‌پفی + یک زنج) می‌بافیم* ۶بار

{در فض‌خ۳زنج‌ای یک پ‌کو می‌بافیم. در فض‌خ۲زنج‌ای رج‌هفتم (نارنجی‌رنگ) یک پ‌بل +۴زنج+ یک پ‌بل می‌بافیم. مجددا یک پ‌کو در همان فض‌خ۳زنج‌ای رج هشتم می‌بافیم. یک زنج می‌زنیم. (در فض‌خ تک‌زنج‌ای بعدی یک ب‌پفی بافته و یک زنج می‌زنیم)۶بار} ۱۱بار.
گره در نخستین پ‌کو رج نهم.
مجموع بافت‌های رج: ۷۲تا ب‌پفی، ۲۴تاپ‌کو، ۲۴تاپ‌بل، ۱۲تافض‌خ۴زنج‌ای، ۸۴تافض‌خ‌تک‌زنج‌ای

 

ادامه‌ی ترجمه در پست بعدی