ماندالا زیبنده بخش دوم

طراحی شده توسط: ایناس فاضل باسیمله

KiranaMandala designed by Inas Fadil Basymeleh

www.inascraft.com

ترجمه و ترسیم نقشه توسط: مریم سرکار (این دیزاین با رعایت قوانین کپی‌رایت و اجازه‌ی طراح منتشر می‌شود)


رج ششم

یک گره داخل فض‌خ۲زنج می‌زنیم. (به نقشه‌ی بالا توجه کنید) سپس یک زنجیره زده و در همین فض‌خ (یک پ‌کوتاه + ۲تا زنج + پ‌کوتاه) می‌بافیم. از روی۳بافت‌بعدی جهش کرده و (داخل فض‌خ۲زنج‌ای بـعدی (یک پایه‌بلند و یک زنجیره بزنید) ۲بار تکرار شود. سپس یک یک پایه‌بلند دیگر نیز در همین فضا ببافید) 
از روی۳بافت‌بعدی جهش کرده و [داخل فض‌خ۲زنج‌ای بـعدی (یک پایه‌بلند + یک زنجیره) ۲بار تکرار شود. سپس ← یک پایه‌بلند) ← از روی۳بافت‌بعدی جهش کرده و  [داخل فض‌خ۲زنج‌ای بـعدی (یک پ‌کو + ۲تا زنجیره + یک پ‌کو) ببافید ← 
از روی۳بافت‌بعدی جهش کرده و داخل فض‌خ۲زنج‌ای بـعدی [(یک پایه‌بلند + یک زنجیره) ۲بار تکرار شود سپس یک پایه‌بلند) جهش.از.روی ۳ بافت] ۷بار تکرار شود. یک گره در اولین پایه‌کوتاه رج، بزنید و در آخر محکم‌کاری کنید و کاموا را جدا کنید.
 — پایان رج ششم.
مجموع بافت‌های رج: ۲۴تا پ‌بل + ۱۶تا فض‌خ تک‌زنج‌ای + ۸تا فض‌خ۲زنج‌ای + ۱۶تا پ‌کو


رج هفتم

(تـوجــــه: در این رج فقط در فض‌خ تک‌زنجیره‌ای بافت‌ها انجام می‌گیرد و از روی تمام بافت‌های دیگر و فض‌خ۲زنج‌ای جهش می‌کنیم) ← 
{کاموای رنگ آ💛 را با یک گره، داخل یکی از فضاهای خالی تک‌زنجیره‌ای متصل می‌کنیم.} ← ۳تا زنج زده (=پایه.‌بلند) + سپس ۳تا پ‌بل دیگر هم کنارش می‌زنیم. + ۴تا پ‌بل در فض‌خ تک‌زنجیره‌ای بعدی + یک زنجیره می‌زنیم.
[(۴تا پایه‌بلند در فض‌خ تک‌زنجیره‌ای بعدی) ۲بارتکرار شود و یک زنجیره] ۷بار تکرار شود. یک گره در سومین زنجیره آغازین رج، بزنید و در آخر محکم‌کاری کنید و کاموا را جدا کنید.
— پایان رج هفتم.
مجموع بافت‌های رج: ۶۴تا پ‌بل + ۸تا فض‌خ تک‌زنج


رج هشتم

با کاموای سی💙 یک گره، در داخل فض‌خ تک‌زنج(رج زرد رنگ در نقشه‌ی پایین) می‌زنیم. و بدینگونه کاموا رو متصل می‌کنیم. یک زنجیره زده

با توجه به تصویر بالا: سپس یک ب‌پفی در فض‌خ۲زنج‌ای رج ششم(رج طوسی رنگ در نقشه پایین) می‌بافیم. 

دور هر یک از چهار بافت بعدی یک پ‌مت باپ می‌بافیم ← ۲تا زنج ← مجددا دور هر یک از چهار بافت بعدی یک پ‌مت باپ می‌بافیم‌. 
[از روی فض‌خ تک‌زنج‌ای جهش کرده ← ب‌پفی در فض‌خ۲زنج‌ای رج ششم. (مطابق نقشه) سپس دور هر یک از چهار بافت بعدی یک پ‌مت باپ می‌بافیم ← ۲تا زنج ← دور هر یک از چهار بافت بعدی یک پ‌مت باپ می‌بافیم‌.] ۷بار تکرار شود. یک گره در اولین بافت‌پفکی می‌زنیم و محکم‌کاری کرده سپس نخ را قطع می‌کنیم.
 — پایان رج هشتم.
مجموع بافت‌های رج: ۸تا ب‌پفی + ۶۴تا پ‌مت باپ + ۸تا فض‌خ۲زنج‌ای


رج نهم

در یکی از فضاهای خالی۲زنجیره‌ای در رج‌قبل، با کاموای رنگ بی❤️ یک بافت‌پفکی‌آغازین می‌بافیم. یک زنج + یک بافت پفکی در همون فضا + دور هر یک از چهار بافت بعدی، یک پ‌مت باپ. از روی بافت‌پفکی در رج قبلی جهش کرده + دور هر یک از چهار بافت بعدی، یک پ‌مت باپ می‌بافیم. 
[در فض‌خ ۲زنج‌ای (ب‌پفی + یک زنج + ب‌پفی) سپس دور هر یک از چهار بافت بعدی، یک پ‌مت‌باپ از روی ب‌‌پفی جهش کرده و دور هر یک از چهار بافت بعدی، یک پ‌مت‌باپ می‌بافیم] ۷بار تکرارشود. یک گره در بافت‌پفکی‌آغازین، بزنید و در آخر محکم کنید و کاموا را جدا کنید.
— پایان رج نهم.
مجموع بافت‌های رج: ۱۶ ب‌پفی + ۶۴تا پ‌مت‌باپ + ۸تا فض‌خ تک‌زنج‌ای


رج دهم

در یکی از فضاهای خالی تک‌زنجیره‌ای در رج قبل، کاموای رنگ دی🖤را با یک گره، متصل می‌کنیم. 

۳تا زنج(=پایه.بلند)، سپس (یک پ‌بل +۲تازنج + ۲تا پ‌بل) در همون فض‌خ. یک پایه‌ متوسط برجسته از جلو دور بافت بعدی + دور هر یک از دوبافت بعدی، یک پایه‌ متوسط برجسته از پشت + دور هر یک از دو بافت بعدی، یک پ‌بل باپ بافته می‌شود

با توجه به تصویر بالا: یک پایه‌دوبل باج دور بافت پفکی رج هشتم (رج بنفش در نقشه‌ی ترسیمی پایین) می‌بافیم‌.

دور هر یک از دو بافت بعدی، یک پ‌بل باپ + دور هر یک از دو بافت‌بعدی، یک پ‌مت باپ + یک پ‌مت باج، دور بافت بعدی ← سپس
 درفض‌خ تک‌زنجیره‌ای [(۲تاپ‌بل +۲تا زنج + ۲تاپ‌بل) + پ‌مت باج دور بافت‌بعدی + دور هر یک از دوبافت بعدی، یک پ‌مت باپ  + دور هر یک از دو بافت‌بعدی، یک پ‌بل باپ  + یک پایه‌دوبل باج دور ب‌پفی رج هشتم (طبق‌نقشه) می‌بافیم‌. +یک پ‌بل باپ دور هر یک از دو بافت بعدی + دور هر یک از دوبافت بعدی، یک پ‌مت باپ  + دور بافت بعدی، یک پ‌مت باج ] ۷بار تکرار شود. با یک گره، در سومین زنجیره‌ی آغازین، رج را می‌بندیم. کاموا را پس از محکم کاری، جدا می‌کنیم
 — پایان رج دهم.
مجموع بافت‌های رج: ۳۲تا پ‌بل + ۱۶تا پ‌مت باج + ۳۲تا پ‌مت باپ + ۳۲تا پ‌بل باپ + ۸تا پ‌دو باج + ۸تا فض‌خ۲زنج‌ای

 


رج یازدهم

کاموای رنگ آ💛 را با یک گره در یکی از پایه‌دوبل‌های باج، در رج قبل متصل می‌کنیم سپس یک زنجیره می‌زنیم. در بافت بعدی، یک گره برجسته از پشت، می‌زنیم. ۳تا زنج(= اولین پایه‌بلند باپ این رج). دور هر یک از سه‌بافت بعدی، یک پ‌بل باپ می‌بافیم.

۳تا زنج زده {فضای۳زنجیره‌ای ایجاد شده پشت کار قرار می‌گیرد}

ادامه:

از روی (۳بافت و یک فض‌خ۲زنجیره‌ای و سه بافت بعدی آن) جهش می‌کنیم + دور هر یک از چهـاربافت بعدی، یک پ‌بل باپ می‌بافیم. سـپس یـک زنجیره می‌زنیم. 
[جهش از روی بافت بعدی، دور هر یک از چهـاربافت بعدی به ترتیب، یک پ‌بل باپ بافته و سپس ۳تا زنـجـیـره می‌زنیم. جهش از روی (۳بافت و یک فض‌خ۲زنجیره‌ای و سه بافت بعدی آن). دور هر یک از چهـاربافت بعدی، یک پایه‌بلند باپ می‌بافیم. سـپس یـک زنج] ۷بار تکرار شود. با یک گره در سومین زنجیره‌ی آغازین، رج را می‌بندیم. 
— پایان رج یازدهم.
مجموع بافت‌های رج: ۶۴تا پ‌بل باپ + ۸تا فض‌خ تک‌زنج‌ای + ۸تا فض‌خ۳زنج‌ای


رج دوازدهم

۳تا زنج(=پایه‌بلند) سپس در هر یک از سه بافت بعدی، یک پ‌بل می‌بافیم. در فضای ۳زنجیره‌ای (۲تا پ‌بل و یک‌زنح و ۲تا پ‌بل) می‌بافیم‌. 
در هر یک از چهار بافت‌بعدی، یک پ‌بل بافته، سپس ۴تا زنج می‌زنیم. جهش از روی فض‌خ‌تـک‌زنج‌ای.
[در هر یک از چهار بافت‌بعدی یک پ‌بل می‌بافیم‌. سپس در فضای ۳زنجیره‌ای (۲تا پ‌بل + یک زنج + ۲تا پ‌بل) می‌بافیم‌. در هر یک از چهار بافت بعدی، یک پ‌بل بافته، سپس ۴تا زنج می‌زنیم. جهش از روی فض‌خ‌تـک‌زنج] ۷بارتـکـرارشـود. با یک گره، در سومین زنجیره‌ی آغازین رج، این رج را می‌بندیم. کاموا را پس از محکم کاری، جدا می‌کنیم.
— پایان رج دوازدهم.
مجموع بافت‌های رج: ۹۶تا پ‌بل + ۸تا فض‌خ تک‌زنج‌ای + ۸تا فض‌خ۴زنج‌ای